Ben Aden [Beinn an Aodainn]

Classification: Corbett
Location: Knoydart to Glen Kingie
Height: 887 metres (2910 feet)
Drop: 248 metres
Col: 639metres (NM911981)
Observations: Rock 2m from cairn at NM 89932 98623 is lower
Summit Feature: Rock 15m SE of cairn
Latitude/Longitude: 57.030736, -5.463159
Grid Reference: NM899986 (NM 89942 98616)

Tales from Ben Aden [Beinn an Aodainn]

Ben Aden [Beinn an Aodainn] Photographs